چاه شماره ٨ پازنان شرکت نفت و گاز آغاجاری تولیدی شد